Skip Navigation Links
 
  
  
 
裝修
 
我們的室內裝修工程包括住宅單位、獨立房屋、辦公室及會所。我們進行的兩個著名的消閑會所工程分別是愉景灣居民會所及位於舊山頂道的婦女遊樂會。
 
我們的酒店裝修工程客戶包括油麻地的中華基督教青年會及紅磡的都會海逸酒店,工程期間按照酒店方面的安排,不單顧及到客人的需要,而且工程能按計劃時間順利完成,使我們與所有參與單位建立了長遠的關係。
 
 
 
 
工程選輯
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
 

 

 
   
 

 

    政策 | 私隱 © Copyright 2024 興勝創建控股有限公司。版權所有。